جمع سپاری چیست؟

اصطلاح "جمع سپاری" در ابتدا توسط جف هاو در سال 2006 ابداع…


رگ تک (RegTech) چیست؟

رگ تک به استفاده از فن‌آوری برای نظارت، گزارش دهی و تضمین…


فناوری وام دهی (lendtech) چیست؟

فناوری وام دهی (lendtech) وام دهندگان فینتک از آخرین…


فناوری بیمه (Insurtech) چیست؟

فناوری بیمه (Insurtech) تکنولوژی است که از تکامل دیجیتالی…


فناوری مالی (فینتک) چیست؟

اقتصاد دیجیتال به فعالیت های اقتصادی متمرکز بر فناوری های…