جمع سپاری چیست؟

اصطلاح "جمع سپاری" در ابتدا توسط جف هاو در سال 2006 ابداع…