رگ تک (RegTech) چیست؟

رگ تک به استفاده از فن‌آوری برای نظارت، گزارش دهی و تضمین…